CCtools - Sloučit a kopírovat

sloucit_a_kopirovat_32x32     Sloučí hodnoty více parametrů do jednoho textového parametru.

 

Nástroj Sloučit a kopírovat spojuje hodnoty více parametrů rodiny v jeden řetězec. Ten se po složení následně ukládá do zvoleného textového parametru. Mezi jednotlivé části řetězce je možné vkládat libovolný počet oddělovačů (tečky, pomlčky, podtržítka… cokoli).

Příklady použití:

 • Sestavení kódového označení místnosti (dle dílčích hodnot parametrů místnosti).
 • Sestavení kódového označení výrobku (dle dílčích hodnot jednotlivých parametrů rodiny).

sloucit_a_kopirovat_nyni_32x32     Sloučit a kopírovat nyní spojí hodnoty z více parametrů do jednoho textového řetězce a kopíruje do nového sloupce. Bez nastavení.

 • Dostupné sloupce - Sloupce, které jsou obsaženy ve výkaze (viditelné i skryté), do kterých je možné vepisovat hodnoty sloučených parametrů.
 • Cílové sloupce - Sloupce, do kterých chceme vepsat řetězce na základě pravidel. Zelenou a červenou šipkou je možné cílové sloupce přidávat či odebírat.
 • Dostupné parametry - Parametry, jejichž hodnoty lze použít ke sloučení a vytvoření výsledného řetězce.
 • Jednotlivé parametry je možné oddělovat Oddělovačem, přiřazovat jim Předponu a Příponu. Náhled hodnoty je zobrazen po tabulkou definující Sloučený parametr.
 • Mimo existující parametry je možné použít f# neboli Počítadlo, které přidává do parametru čísla od 01.
 • Aktualizace hodnot - Aktualizuje hodnoty ve sloučeném parametru při Uložit, Uložit jako, Tisk nebo Synchronizace.
 • Zobrazit ID parametrů - Může se stát, že se v projektu objeví 2 parametry duplicitního názvu, pro rozlišení je tedy možné zobrazit ID parametrů.

sloucit_a_kopirovat_1

 

Veškeré nastavení slučování hodnot parametrů si aplikace pamatuje pro všechny tabulky v projektu. Ukládání probíhá do aktuálního projektu.

cct_ikona_sloucit_a_kopirovat_nastaveni     Tlačítko Nastavení slouží k importování uložených dat, případnému naimportování dat z jiného projektu. Nastavení slučovaných hodnot je možné zaintegrovat již do šablony projektu. Při slučování a kopírování dochází k editaci prvků, do kterých jsme kopírovali (slučovali). V případě centrálního projektu při překopírování dojde k úpravě daných prvků, tím dojde k nastavení vlastnictví těchto prvků uživateli, který kopírování prováděl. Při stisku Uložit, Uložit jako, Synchronizace nebo Tisk dojde k aktualizaci tabulek.

sloucit_a_kopirovat_2

Nástroj pracuje pouze nad výkazovými tabulkami a je možné jej spustit pouze při aktivním okně výkazu. Při spuštění nástroje se zobrazí okno s výčtem nastaveného slučování. Nové nastavení přidáme šipkou.

Nástroj umožňuje také kopírování hodnot mezi dvěma parametry (sloupci) v rámci výkazů. Využívá se primárně pro překopírování hodnot typu vypočítaná hodnota (tyto nelze zobrazit na výkrese) do jiného (systémového nebo sdíleného) parametru rodiny nebo parametru projektu. Nástroj také umožňuje získat hodnotu některých „skrytých“ parametrů, které jinak z modelu „vydolovat“ nelze.

Příklady použití:

 • Popisky výškové úrovně otvorů, osy potrubí atd.
 • Přenesení hodnot vypočtených uvnitř tabulky místností do popisky místnosti na výkrese (požadavky na výměnu vzduchu).
 • Vypočtená světlá výška místnosti.
 • Vypsání tloušťky konstrukce podlahy, stropu nebo střechy ve výkazu.
 • Zjištění ID typu stěny, ve které jsou osazeny výplně otvorů.
 • Obousměrné přenášení všech hodnot mezi místností (používá AS profese) a prostorem (používají ostatní profese).

 

Nástroj Sloučit a kopírovat, umožňuje mimo jiné také kopírovat informace z místností připojených referencí.
Pro správné kopírování je důležité mít stejně pojmenované fáze v projektu a v referenci.

 

POZOR!

Pokud pracujete na připojené lokální kopii centrálního modelu, pak se automaticky stáváte vlastníkem všech prvků, se kterými pracuje v rámci nástroje Sloučit a kopírovat. Je tedy dobré na tuto skutečnost pamatovat, práci vhodně načasovat - úkony provádět v čase, kdy na modelu pokud možno nikdo jiný nepracuje a po dokončení VŽDY synchronizovat a tím prvky uvolnit, tak předejdete nechtěnému narušení plynulosti práce napříč projekčním týmem.

Zpět do obchodu