Obchodní podmínky

Obchodní podmínky užití aplikací cadconsulting, spol. s r.o.
(„Obchodní podmínky“)


1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání aplikace CClibrary, CCtools,Rozvinuté řezy, CCdummy, Navicoo, CCupgrader, CCpdf („Smlouva“), kterou cadconsulting, spol. s r.o., společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Argentinská 1621/36, Praha 7 - Holešovice, 170 00, IČO: 24249343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197125 („Poskytovatel“) uzavřel s Nabyvatelem a která upravuje závazná pravidla a podmínky užívání aplikace CCtools,Rozvinuté řezy, CCdummy, Navicoo, CCupgrader, CCpdf („Aplikace“) a souvisejících plnění.


1.2 Uzavřením Smlouvy Nabyvatel zároveň projevil svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami. V případě, že Smlouva stanoví něco jiného, než je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách, mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou s nimi v rozporu. Není-li některá otázka mezi Stranami upravena ani ve Smlouvě, ani v Obchodních podmínkách, použije se pro výklad vzájemných práv a povinností dohoda Stran jednoznačně odsouhlasená v rámci společné komunikace.


1.3 Nabyvatel prohlašuje a potvrzuje, že je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), vystupuje ve vztahu k Poskytovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku.


1.4 Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v těchto Obchodních podmínkách mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.


2. Aplikace

 

2.1 Nástroje vyvíjené společností cadconsulting, spol. s r.o. určené pro efektivní práci v oblasti BIM.


2.2 Aplikace je Nabyvateli zpravidla zpřístupněna následujícími způsoby:
(a) prostřednictvím vzdáleného přístupu ze serverů Poskytovatele; anebo
(b) přímou instalací do prostředí Nabyvatele.
Konkrétní forma zpřístupnění bude Stranami dohodnuta v rámci implementace.


2.3 Zprovoznění Aplikace dále obvykle vyžaduje ze strany Poskytovatele, aby: (i) provedl její implementaci do prostředí Nabyvatele; a (ii) v nezbytné míře zaškolil osoby odpovědné za provoz Aplikace v prostředí Nabyvatel. Implementace Poskytovatelem není povinná a není zahrnuta v ceně Aplikace a je nad rámec Smlouvy.

2.4 Pokud Poskytovatel implementuje Aplikaci u Nabyvatele, Nabyvatel je povinen poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytně nutnou pro řádné plnění Smlouvy, tj. zejména: (i) zajistit Poskytovateli přístup do prostředí Nabyvatele či k jeho technickému vybavení za účelem implementace Aplikace; (ii) zajistit účast osob odpovědných za provoz Aplikace v prostředí Nabyvatele na školení pořádaném Poskytovatelem, zajistit prostory pro konání školení a techniku nezbytnou pro provedení školení podle pokynů a po předchozí dohodě s Poskytovatelem.


2.5 Poskytovatel se zavazuje při implementaci a školení na pracovištích Nabyvatele dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační, ekologické předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a další právní předpisy.


3. Uživatelský účet


3.1 Přístup k Aplikaci je jednotlivým uživatelům umožněn po zadání jedinečného klíče na vybraném zařízení (PC).


3.2 Použití unikátního klíče je na plnou odpovědnost uživatele. Uživatel je povinen udržet tento klíč v tajnosti a bezpečí. V případě odhalení, odcizení nebo zneužití klíče musí Nabyvatel Poskytovatele neprodleně informovat, a to zasláním e-mailu na ccapps@cadconsulting.cz.


3.3 Každý uživatelský účet může používat pouze jeden uživatel. Nabyvatel není oprávněn sdílet uživatelské účty mezi několika uživateli.


3.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za neoprávněné používání Aplikace, respektive uživatelského účtu. Poskytovatel nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup zejména k uživatelským účtům nebo k jiným údajům a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že porušil některou svou povinnost podle těchto Obchodních podmínek. Jinak Poskytovatel odpovědnost nenese a není povinen k náhradě újmy; tím však nejsou dotčena ustanovení Občanského zákoníku o zákazu vyloučení či omezení odpovědnosti Poskytovatele k náhradě újmy.


3.5 Nabyvatel je povinen zajistit, aby se každý uživatel při využívání Aplikace plně řídil těmito Obchodními podmínkami.


4. Služby na objednávku


4.1 Nabyvatel má právo po Poskytovateli požadovat provádění činnosti nad rámec Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, včetně dalšího rozvoje a úpravy Aplikace, spočívající zejména v zavedení nové funkcionality, či úpravy jednotlivých funkcionalit Aplikace, a to na základě písemného požadavku Nabyvatele („Služby na objednávku“) a následně jednotlivých uzavřených dílčích smluv („Dílčí smlouva“).


4.2 Poskytovatel není povinen uzavřít byť jedinou Dílčí smlouvu a Nabyvatel není povinen objednat jakékoliv Služby na objednávku.


4.3 Cena za poskytnutí Služeb na objednávku bude Stranami dohodnuta v Dílčí smlouvě.


4.4 Sjednání Dílčích smluv bude zpravidla probíhat následovně:

(a) Nabyvatel je v době trvání Smlouvy oprávněn kdykoli zaslat Poskytovateli požadavek na poskytnutí Služeb na objednávku, a to formou doručení písemného požadavku („Požadavek“). Požadavek není návrhem na uzavření smlouvy.


(b) Poskytovatel se zavazuje do třiceti (30) pracovních dnů od doručení Požadavku Nabyvateli:


(i) doručit cenovou nabídku na realizaci Požadavku, která musí obsahovat minimálně:
· předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace;
· termín plnění (harmonogram);
· cenovou nabídku vycházející z objektivně stanovených nákladů na realizaci Požadavku, která bude určena na základě poctivě a v dobré víře Zhotovitelem uskutečněného posouzení pracnosti poptávané Služby na objednávku; a
(„Nabídka“); nebo


(ii) na základě zdůvodněné objektivní technické nemožnosti provedení Požadavku zaslat Nabyvateli alternativní návrh jeho znění, na jehož základě může být vyhotovena Nabídka.


(c) Doba platnosti Nabídky je vždy minimálně třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Poskytovateli.


(d) Na základě objednávky Nabyvatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, doručené Zhotoviteli v písemné formě, se Zhotovitel zavazuje poskytovat Služby na objednávku uvedené v Nabídce. Dílčí smlouva je uzavřena doručením objednávky Nabyvatele Poskytovateli.


4.5 Součástí Dílčí smlouvy jsou i podmínky stanovené ve Smlouvě a Obchodních podmínkách, nestanoví-li Strany výslovně, že se konkrétní články Smlouvy nebo Obchodních podmínek na konkrétní Dílčí smlouvu neužijí.


4.6 Smluvní vztah založený Dílčí smlouvou může být před jeho splněním ukončen způsoby a z důvodů, za jakých může zaniknout Smlouva, přičemž ustanovení čl. 12 Smlouvy se užijí přiměřeně.


4.7 Ukončení Smlouvy nemá vliv na trvání již uzavřených Dílčích smluv, přičemž práva a povinnosti Stran v Dílčích smlouvách neupravené se budou do splnění Dílčích smluv řídit zněním ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek.


4.8 Zánik smluvního vztahu založeného Dílčí smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů založených jinými Dílčími smlouvami a Smlouvou. Smlouva a jednotlivé Dílčí smlouvy nepředstavují závislé smlouvy ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku.


4.9 Výstup plnění Služeb na objednávku je proveden okamžikem akceptace na základě splnění akceptačních kritérií uvedených v Dílčí smlouvě.


4.10 V případech neupravených v rámci dohody Stran ohledně Služby na objednávku se na příslušné plnění obdobně použijí ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek.


4.11 Jakýkoliv výstup Služeb na objednávku se stane součástí Aplikace a Poskytovatel je oprávněn ho poskytovat i třetím osobám (zejména jiným nabyvatelům a uživatelům Aplikace), s čímž Nabyvatel výslovně souhlasí. Nabyvateli v této souvislosti nevznikají žádná výhradní práva na výstup Služeb na objednávku ani žádné jiné právo (např. právo na dodatečnou odměnu za užití výstupu Služby na objednávku Poskytovatelem nebo třetími osobami).

 

5. Cena a platební podmínky


5.1 Cena je splatná na základě daňového dokladu Poskytovatelem vystaveného a odeslaného Nabyvateli se splatností třicet (14) dnů od data doručení daňového dokladu Nabyvateli („Faktura“). Ke splnění dluhu Nabyvatele dojde připsáním příslušné částky na účet Poskytovatele.


5.2 Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu na Cenu s účinností Smlouvy.


5.3 V případě prodloužení Licenčního období je Poskytovatel oprávněn vystavit Fakturu na Cenu za prodloužení Licenčního období dle aktuálně platného a účinného ceníku Poskytovatele dostupného na www.ccapps.cz („Ceník“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy.


5.4 Řádně doručená Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku.


6. Licenční ujednání


6.1 Poskytovatel jako vykonavatel majetkových práv autora k Aplikaci uděluje Nabyvateli licenci k Aplikaci a k souvisejícím databázím. Licencí se rozumí oprávnění Nabyvatele užít Aplikaci a související databáze v původní i změněné podobě dle tohoto čl. 6 Smlouvy. Licence je udělená jako:


(a) nevýhradní;


(b) časově omezená na dobu trvání Licenčního období;


(c) v míře omezené počtem uživatelů dle Smlouvy; a


(d) místně neomezená


(„Licence“).


6.2 Rozsah Licence ve smyslu čl. 6.1(c) je určen počtem uživatelů dle Smlouvy, kteří jsou oprávněni k užívání Aplikace po přihlášení k uživatelskému účtu v rámci Aplikace ve smyslu čl. 3 Smlouvy.


6.3 Nabyvatel není oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci anebo Licenci postoupit jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.


6.4 Licence je udělena k užívání Aplikace a databází způsobem a k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a z účelu a určení Aplikace. Nabyvatel se zavazuje podmínky Licence dodržovat.


6.5 Nabyvatel se zavazuje, že nebude obcházet či narušovat jakákoli technologická bezpečnostní opatření v Aplikaci anebo tuto Aplikaci coby počítačový program upravovat, rozkládat, dekompilovat či provádět zpětnou analýzu. Nabyvatel se zavazuje neužívat Aplikaci jakýmkoli způsobem výslovně nepovoleným ve Smlouvě nebo těchto Obchodních podmínkách. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace.

6.6 Nabyvatel je povinen užívat jakýkoliv Aplikaci včetně jejího obsahu (s výjimkou uživatelem vloženého Obsahu, jak je vymezen níže) pouze po dobu trvání Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, v rámci Aplikace a v souladu s účelem takového obsahu a Aplikace. Nabyvatel zejména nesmí Aplikaci nebo její obsah jakkoliv měnit, rozmnožovat, překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, sdělovat veřejnosti či jinak užívat v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem a dále jakkoli používat název, který je v souvislosti s tímto obsahem v rámci Aplikace uveden.


7. Licenční období


7.1 Poskytovatel uděluje Nabyvateli Licenci nejdříve ke dni zaplacení Ceny na dobu trvání Licenčního období.


7.2 Nabyvatel je oprávněn Licenční období prodloužit o dalších dvanáct (12) kalendářních měsíců, a to na základě doručení oznámení Nabyvatele o prodloužení Licenčního období a jeho akceptace ze strany Poskytovatele. Licenční období bude prodlouženo nejdříve ke dni úhrady Ceny v souladu s čl. 5.3 Smlouvy.


7.3 Ukončení Smlouvy má za následek automatické ukončení Licenčního období. Nabyvatel má právo na vrácení Ceny anebo její poměrné části pouze v případě, že od Smlouvy odstoupil v souladu s čl. 12.3 Smlouvy.


8. Aplikace a její dostupnost


8.1 Aplikaci poskytuje Poskytovatel k užívání Nabyvateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Nabyvatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Nabyvatele, s čímž Nabyvatel výslovně souhlasí.


8.2 Poskytovatel je povinen podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Aplikace. Poskytovatel nicméně neodpovídá za dostupnost Aplikace.


8.3 Poskytovatel rovněž neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Aplikace v důsledku nepřístupnosti Aplikace způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.


8.4 Pokud Nabyvatel zjistí jakýkoli problém související s Aplikací nebo její dostupností, je povinen tuto událost bez zbytečného oznámit Nabyvateli vhodným způsobem, tj. zejména prostřednictvím e-mailu na adresu ccapps@cadconsulting.cz.


8.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu, poškození anebo zneužití obsahu vloženého do Aplikace Nabyvatelem („Obsah“), a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby, výpadku elektrické energie či konektivity). Nabyvatel je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat.

 

9. Omezení či přerušení přístupu, údržba a změna Aplikace


9.1 Poskytovatel má právo omezit či přerušit Nabyvateli anebo jednotlivým uživatelům přístup k Aplikaci v případě, byť podezření na, porušení Smlouvy, Obchodních podmínek, právních předpisů anebo jestliže je to nutné k realizaci opatření anebo rozhodnutí vydaných orgány veřejné správy, a to vždy výhradně na dobu nezbytně nutnou. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přestat Aplikaci poskytovat anebo jí poskytovat podporu.


9.2 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Aplikace za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací upgradů) Aplikace. Aplikace tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku. Funkcionality Aplikace mohou v rámci údržby, oprav anebo úprav podléhat změnám.


9.3 O plánovaném přerušení poskytování služeb a funkcí Aplikace je Poskytovatel povinen vyrozumět Nabyvatele nejméně dva (2) pracovní dny předem prostřednictvím oznámení uveřejněného v Aplikaci nebo zaslaném prostřednictvím e-mailu.


9.4 V případě, že přerušení poskytování služeb a funkcí Aplikace není předvídatelné, je Poskytovatel povinen oznámit Nabyvateli důvod a předpokládanou délku přerušení bez zbytečného odkladu.


10. Obsah a používání aplikace


10.1 Nabyvatel je povinen zajistit, aby při vkládání a uchovávání jakéhokoliv Obsahu či jiným využíváním Aplikace byly dodržovány veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a zejména nebyla porušena práva třetích osob. V případě vzniku jakékoliv újmy na straně Poskytovatele v souvislosti s Obsahem porušující práva třetích osob či právní předpisy je Nabyvatel povinen tuto újmu v plném rozsahu nahradit.


10.2 Poskytovatel může dle svého uvážení zejména upravit, odstranit či zablokovat Obsah, či případně jiným způsobem zabránit užití Obsahu v rámci Aplikace, a to zejména v případě, že by Obsah:


(a) byl nepravdivý, nezákonný, zavádějící, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, dvojsmyslný, obtěžující anebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružný, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, porušující dobré mravy, porušující práva třetích osob, porušující práva k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví, vulgární, štvavý, podvodný nebo jinak nepřípustný či podporuje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;


(b) zahrnoval jakékoliv zmínky, náznaky, vyjádření, obrázky či jiná grafika, zvuk nebo jiné médium, které by představovalo, podněcovalo, podporovalo nebo navádělo k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, bylo způsobilé vyvolat škodu nebo jinou újmu, porušovalo práva jakékoli třetí osoby v jakékoli zemi na světě, nebo které by jinak zakládalo odpovědnost nebo porušovalo jakékoli obecně závazné právní předpisy;


(c) zahrnoval kód, který by byl škodlivý, obsahoval virus nebo jakýkoliv jiný malware či byl způsobilý jakkoliv poškodit zařízení, na kterém je Aplikace nainstalována, servery Poskytovatele nebo zařízení ostatních uživatelů Aplikace, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory;

(d) zahrnoval nevyžádané propagační materiály nebo jakýkoliv komerční obsah sloužící k provozování komerční aktivity, prodeji nebo účasti na hazardních aktivitách;


(e) ohrožoval obchodní zájmy, dobré jméno či pověst Poskytovatele.

 

10.3 Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí, že:


(a) Poskytovatel neposkytuje, v rozsahu umožněném obecně závaznými právními předpisy, jakoukoliv záruku za jakost nebo jiné záruky na Aplikaci;


(b) Aplikaci užívá na vlastní riziko a Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, újmu, ztrátu příjmů, zisků, újmu na pověsti, dat, nebo obchodních příležitostí, které Nabyvateli vzniknou používáním Aplikace anebo v souvislosti s ní, nebo prodlevou či odepřením přístupu k ní.


10.4 Nabyvatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Nabyvatele, či jednotlivých uživatelů, a to povinností podle těchto Obchodních podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nabyvatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Poskytovateli pro jakékoliv porušení povinností Nabyvatele, či jednotlivých uživatelů. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích stran na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Nabyvatele či jednotlivých uživatelů.


10.5 Pro správnou funkčnost a plnohodnotné využití Aplikace je Nabyvatel povinen Aplikaci používat na hardware a firmware, jejichž minimální konfigurace je uvedena na webové stránce Poskytovatele nebo která byla Nabyvateli sdělena Poskytovatelem v rámci implementace.


11. Ochrana osobních údajů


11.1 V případě, že v rámci Aplikace dochází ke zpracování osobních údajů uživatelů Poskytovatelem, vystupuje Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů uživatelů pro Nabyvatele (správce).


11.2 Podrobnosti o zpracování osobních údajů uživatelů včetně možnosti uplatnění jeho práv, jakožto subjektu údajů, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů dostupném na [https://www.cadconsulting.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/].


11.3 Smluvní vztah mezi Nabyvatelem (správcem) a Poskytovatelem (zpracovatelem) se v oblasti zpracování osobních údajů řídí Podmínkami zpracování osobních údajů.


12. Trvání a Ukončení smlouvy


12.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uplynutí Licenčního období.


12.2 Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká pouze:


(a) písemnou dohodou Stran;


(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách;


(c) uplynutím Licenčního období bez dalšího prodloužení;

 

(d) ukončením, provozování Aplikace ze strany Poskytovatele; a


(e) výpovědí Nabyvatele v případě odmítnutí změny těchto Obchodních podmínek dle čl. 14.8 Smlouvy.


12.3 Obecná pravidla k odstoupení od Smlouvy:


(a) Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího;


(b) odstoupení od Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé Straně, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum.


12.4 Kterákoliv ze Stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že:


(a) druhá Strana poruší svoji povinnost dle Smlouvy anebo Obchodní podmínky podstatným způsobem;


(b) druhá Strana poruší svoji povinnost dle Smlouvy anebo Obchodní podmínky jiným než podstatným způsobem a ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení toto své porušení nenapraví;


(c) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou Stranu do tří (3) měsíců od zahájení insolvenčního řízení;


(d) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Strany ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;


(e) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek druhé Strany; nebo


(f) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé Strany (vyjma případů sloučení nebo splynutí).


12.5 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:


(a) Nabyvatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku dle Smlouvy a Obchodních podmínek řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do patnácti (15) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě; nebo


(b) vznikne-li Poskytovateli v důsledku porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek Nabyvateli jakákoli škoda


12.6 Poskytovatel je také oprávněn zrušit nebo pozastavit jednotlivý uživatelský účet v případě, že uživatel porušuje Smlouvu anebo tyto Obchodní podmínky.


12.7 V případě ukončení Smlouvy je Nabyvatel povinen Aplikaci odinstalovat, případně zničit jakékoliv její kopie anebo související dokumentaci.

 

13. Rozhodné právo a řešení sporů


13.1 Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem


13.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou Stran, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu České republiky. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.


14. Závěrečná ustanovení


14.1 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Poskytovatel se zavazuje nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Obchodními podmínkami jako celkem.


14.2 Nabyvatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu jako celek ani jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, a to ani částečně, ani takové pohledávky jakkoli zastavit.


14.3 Poskytovatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Nabyvatelem proti pohledávce Nabyvatele. Nabyvatel je oprávněn započíst si své pohledávku za Poskytovatelem proti pohledávce Poskytovatele výlučně na základě písemné dohody Stran.


14.4 Při uzavírání této Smlouvy anebo jakýchkoli jejích dodatků Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že tato Smlouva anebo jakýkoli její dodatek jsou uzavřeny i v případě, že projevy vůle Stran nejsou v plném rozsahu shodné.


14.5 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne anebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.


14.6 Nabyvatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. Strany tímto vylučují použití § 1799 a 1800 Občanského zákoníku, které upravují odkazy na obchodní podmínky v rámci adhezních smluv, definici nesrozumitelných nebo zvláště nevýhodných ustanovení a lhůty jejich platnosti.


14.7 Strany výslovně vylučují použití § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je v případě odporujících si obchodních podmínek uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu.


14.8 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky, a to v přiměřeném rozsahu. O této změně je Poskytovatel povinen informovat Nabyvatele vhodným způsobem, tj. zejména e-mailem, ve kterém bude uveden odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je Poskytovatel oprávněn navrhnout změnu Obchodních podmínek, se rozumí zejména způsob užívání Aplikace, způsob úhrady Ceny, podmínky provozování Aplikace, způsob a rozsah využívání Aplikace atd. V případě, že Nabyvatel s jednostrannou změnou těchto Obchodních podmínek nesouhlasí, je Nabyvatel oprávněn vypovědět Smlouvu s dvouměsíční (2) výpovědní dobou písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli do patnácti (15) dnů od oznámení o změně těchto Obchodních podmínek. V případě, že návrh na změnu Obchodních podmínek není odmítnut, stává se změna Obchodních podmínek pro Nabyvatele závazná. Ve výpovědní době se budou na vztah Poskytovatele a Nabyvatele uplatňovat Obchodní podmínky v nezměněném stavu.


14.9 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11. 2020

Zpět do obchodu